על הישיבה

                                                                   

                                                         ישיבת "יצחק ירנן"

ישיבת "יצחק ירנן" לבחורים מצטיינים בראשות כמוהר"ר הגאון הגדול רבי יצחק ברדא שליט"א אשר מאציל מרוחו עליה בשיעוריו, שיחותיו, והדרכותיו, לצוות ולבחורים. עם צוות נמרץ ומשקיע הן במישור הכללי, והן במישור הפרטי, במבט בוחן על כל בחור.

רבני ומגידי השיעורים מנחילים את דרך לימוד העיון הישר והמעמיק כדרך כל רבותינו מאז ומעולם. וכפועל יוצא הוא העלאת החידושים וההגיגים על הכתב והדברים שמחים כנתינתם מסיני.

גם הבקיאות בש"ס תופסת מקום חשוב בישיבה, הבחורים יוצאים מהישיבה כשבאמתחתם חלק נכבד מהש"ס כאשר הרבה מהמסכתות הקשות נלמדות במסגרת הישיבה עם מבחנים חודשיים, ולצידם מדרבנת הישיבה במלגות, וב"ה סיומים רבים נעשים ברוב פאר והדר.

המשגיחים משקיעים הן בשיחותיהם הכלליות והן בשיחותיהם הפרטיות שעל ידי זה ייבנה הבחור בניה עצמית להיות לאיש בן תורה שיראת ה' היא אוצרו. ונותנים את הכלים לבחור להתמודד גם לאחר צאתו מהחממה הישיבתית עם "המים הסוחפים" הזורמים מחוץ ל"תיבת נח".

והחשוב מכל הוא מה שחוזר ואומר ראש הישיבה שליט"א בשיחותיו, כי לימוד תורה מטרתו הוא "כדי להידבק בקב"ה". וא"כ בוודאי שתלמידי חכמים הצעירים ההוגים בתורה "לדבקה בו", קודשא בריך הוא שמח בהם ועליהם יאמר "ישראל אשר בך אתפאר".

 

--%>